خط مشي کیفیت


خط مشي شركت سپاهان ابزار پويا بر رضايت مشتري از خدمات ارائه شده استوار مي باشد. تمام كاركنان شركت وظيفه خود ميدانند ارائه بهترين خدمات را جهت انجام رضايت مشتري در اولويت كار خود قرار دهند و مسئوليت مستقيم آن با مدير عامل مي باشد. مديرعامل يا نماينده او وظيفه دارد در صورت دريافت حتي يك شكايت كليه فرآيندهاي شركت را بازنگري نمايد تا ضمن بررسي و حصول رعايت مشتري، از عدم تكرار موارد مشابه اطمينان حاصل گردد.