ابزار دقیق


تامین و خدمات پس از فروش انواع فشارسنج ها و دماسنج ها
فشارسنج ها و دماسنج های درون چاهی از نوع پیزورزیستیو
فشارسنج ها و دماسنج های سر چاهی (Surface)
فشارسنج ها و دماسنج های کریستال کوارتز در رنج فشار و دماهای مختلف، مورد استفاده در زمینه بهره برداری از چاههای نفت و گاز